_hoxton textures

Street art found around Hoxton Square, London.